Sign in

شرایط گرفتن نفقه از پدر شوهر بر اساس قانون مدنی منوط بر آن است که پدر شرایط پرداخت نفقه را نداشته باشد. در خصوص پرداخت نفقه قوانین و سؤالات زیادی وجود دارد. از مهم‌ترین مباحثی که در دادگاه های خانواده مطرح می شود بحث حضانت و نفقه فرزند است. با توجه به ماده قانون 1204 قانون مدنی ( نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن استطاعت منفع)

نفقه طبق قانون 1199 قانون مدنی بر عهده پدر می باشد و اگر پدر فوت کند یا توانایی پرداخت نفقه را نداشته…

Arsham Coder

.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store